Nume
Parola
Vizualizări: 10334
Ați nimerit ținta, domnilor!
Chisinau, 21 Decembrie 2012 — În continuarea istoriei despre organul de stat corupt, în persoana Comisiei Naționale a Pieței Financiare, și despre expertul ei principal și supraveghetorul pieței asigurărilor, dl V. Știrbu.

După publicarea articolului nostru "Corupția din piața asigurărilor" primim tot mai multe reclamații cu privire la activitatea megaregulatorului. Prin urmare, investigația noastră continuă. Și din nou bună ziua, domnule Știrbu!

Bănuim că cititorii noștri ar fi deosebit de curioși să afle despre astfel de calități ale domnului supraveghetor precum atracția față de activitatea de redactor. Rîvna domnului Știrbu de redactare a proceselor verbale de control a unităților de asigurare e de invidiat. Cum altfel poate fi explicat faptul că companii precum Euroasig și Transelit, după controale complexe, soldate cu procese verbale de control de 40 de pagini, cu constatarea numeroaselor încălcări, continuă să funcționeze pe piață, iar unii membri ai comisiei se află în stare de "hibernare profundă".

Numai conform datelor publicate (!) ale proceselor verbale de control, Euroasig întîrzie plata pe AORCA pînă la 603 zile. Deși legea nu permite depășirea termenului de întîrzieri cu mai mult de trei luni.

Imaginați-vă că, nimerind într-un accident, dvs. așteptați un an și jumătate banii pentru reparația mașinii. Autorul accidentului, în acest caz, nu are nicio vină – aceasta, conform legii, și-a asigurat răspunderea față de dvs., achitînd în același timp plata unei prime Euroasig. Ce e de făcut? Poate asigurarea CASCO va accelera procesul de obținere a banilor? Da, va accelera: dacă ați asigurat CASCO la Euroasig, veți primi banii aproximativ într-un an (în funcție de condițiile de asigurare – în termen de 20 de zile de la depunerea tuturor documentelor). Toate acestea sînt fixate în hotărîrea N31/12 a CNPF.

Și cîte alte încălcări au fost eliminate din actul oficial de către redactorul-șef? Și ce altă afacere gestionează compania Euroasig, care, după încasarea primelor de asigurare, cîte un an și jumătate rulează banii destinați victimelor?

Vorbim despre Euroasig, care, prin toate căile imaginabile și inimaginabile, a ajuns membru cu drepturi depline a Biroului "Carte Verde". Pentru aceasta, la compania de asigurări trebuie prezentat, în forma de garanție a îndeplinirii propriilor obligațiuni, un depozit în sumă de 500 mii de dolari SUA. Încrederea exagerată în sine a administrației companiei Euroasig a mers atît de departe încît fondurile pentru acest depozit au fost "împrumutate" de la unele întreprinderi care încă nu pot demonstra Procuraturii Generale originea banilor. Doar datorită vigilenței organelor de drept, includerea acestei societăți în numărul celor care au dreptul de a emite și vinde cartea verde a fost oprită.

Despre toate faptele menționate mai sus, fiind "deosebit" de apropiat de administrația Euroasig, domnul Știrbu a știut încă înainte ca Procuratura Generală să deschidă un dosar penal.

Domnule Știrbu! Noi înțelegem că, pentru o sumă foarte mare de bani, puteți uita pentru ce ați fost numit în funcția de șef al Direcției generale supraveghere asigurări. Dar acum, după deschiderea dosarului penal, cel puțin pentru a crea impresia că lucrați și corespundeți funcției, ar trebui să "bateți clopotele" sau cel puțin un mic "clopoțel" pentru a informa piața despre problemele Euroasig și să scăpați cumva de suspiciunile la adresa dvs.

În baza celor expuse mai sus, au apărut cîteva întrebări: domnule Știrbu, dvs. veți obține asigurare CASCO la EUROASIG? Și cu ce veți circula 2 ani, dacă, Doamne ferește, desigur, veți nimeri într-un accident, responsabilitatea vinovatului pentru care va fi asigurată la Euroasig? Ah, am uitat, domnule Redactor-șef: rata invariabilă a mitei de 10 mii de euro (se poate schimba valuta și rata de schimb a BNM) vă va permite să cumpărați rapid o mașină nouă, iar gaura formată în bugetul propriu va putea fi astupată imediat după următorul control.

Apropo, acum se efectuează un control la compania Moldcargo ... Iar acolo, se pare, există mari probleme, deoarece recent – pe 30 noiembrie – Biroul a luat decizia de a suspenda temporar licența Moldcargo privind emiterea și vînzarea poliței Carte verde. Comentînd acest caz pe propriul site, Moldcargo acuză Biroul de faptul că nu i-a oferit companiei timp suficient pentru a înlătura toate încălcările, dar nu precizează despre ce fel de încălcări este vorba. Oare ce va fi indicat în varianta finală (după redactarea domnului Știrbu) a procesului verbal de control al CNPF?

Acum, toate publicațiile mass-media scriu despre litigiul dintre Asito și Transelit. Și noi am decis să aflăm ce s-a întîmplat și cum s-a putut ajunge la o asemenea situație. Refuzul Transelit de a plăti în cazul cu asigurările poate fi explicat numai prin faptul că toată responsabilitatea de 15 milioane de lei conform contractului (aceasta și este suma stabilită de legislație pentru care brokerul de asigurări este obligat să-și asigure răspunderea la o companie de asigurări) Transelit a păstrat-o pentru sine, fără a reasigura cel puțin o parte din risc.

Compania de asigurări poate fi înțeleasă (dar nu și îndreptățită): este foarte tentant să păstrezi pentru sine întreaga primă de asigurare cînd în Moldova încă nu a avut loc un precedent de plăți pentru polițe similare. Dar gravitatea problemei și ceea la ce poate duce un astfel de comportament de încredere în sine a unei companii ”mici și slăbuțe” trebuia să le prevadă CNPF. Ea a fost obligată, la momentul introducerii acestui tip de asigurare, să studieze experiența, rezultate și nerentabilitatea asigurării ”responsabilității intermediarilor în asigurări” în țările în care acest lucru se practică de mult timp.
 
Și mai departe. Unde dacă nu la CNPF se scurg toate informațiile despre toți brokerii de asigurări? Cine altcineva decît CNPF desfășoară controale de rutină de verificare a conformității cu legislația a brokerilor din Moldova? Cine altcineva decît CNPF cunoaște cel mai bine (și foarte des acoperă) toate metodele "sofisticate" ale intermediarilor în asigurări, folosite pentru a maximiza profiturile sale?
 
Cel puțin pentru calculele proprii, interne, pentru a determina pierderea probabilă a acestui tip de asigurare trebuia ca pierderea "europeană" și să fie înmulțită cu coeficientul de corecție al ”sofisticării” (în virtutea impunității) brokerilor din Moldova.
 
Domnule Știrbu, încercați să calculați. Dvs. știți mai bine decît oricine valoarea factorului de corecție al "sofisticării".
 
Și încercați să puneți informația la dispoziția companiei Transelit, pentru ca ea să aprecieze într-un mod nou (nu în baza proceselor verbale de control al brokerilor de asigurări, publicate de Comisie și redactate de dvs.) riscul lăsat fără reasigurare. Credem că, în acest caz, ar avea loc încă un proces de judecată, dar de data aceasta – între Transelit și V. Știrbu.
 
Așa cum am scris în articolul precedent, CNPF acuză de dezvoltarea lentă a pieței de asigurări nivelul scăzut de cultură în asigurări a poporului nostru. Dar nivelul de cultură în asigurări nu este motorul dezvoltării pieței, dar consecința acestuia. Deci, se poate conchide că, în țara noastră, cultura asigurărilor este așa cum ar trebui sa fie, așa cum ne-o altoiește CNPF.
 
Poate că la unele întrebări ne va răspunde vice-președintele comisiei care se ocupă de sectorul asigurărilor, A. Gherman? Aveți de gînd, stimate domnule.

Piotr Grădinari

Sursă: Вы попали в десяточку, господа!


Вы попали в десяточку, господа!

В продолжение истории о коррумпированном государственном органе в лице Национальной комиссии по финансовому рынку и о главном специалисте и надзирателе за страховым рынком господине В. Штирбу.

После публикации нашей статьи «Коррупция на рынке страхования» поступает все больше отзывов о деятельности мегарегулятора. Поэтому наше расследование продолжается. И снова здравствуйте, г-н Штирбу!
 
Подозреваем, что особенно интересно нашим читателям будет узнать о таких качествах господина надзирателя, как тяга к редакторской деятельности. Усердию господина Штирбу по редактированию актов проверок страховых единиц можно только позавидовать. Как иначе можно объяснить, что такие компании, как Euroasig и Transelit, после комплексных проверок, вылившихся в 40 страниц акта проверки, с констатацией многочисленных нарушений, продолжают работать на рынке, а некоторые члены комиссии пребывают в глубокой «зимней спячке».
 
Только по опубликованным (!) данным актов проверок Euroasig задерживает выплаты по ОСАГО до 603 дней. Хотя закон не позволяет превышать срок задержек более чем на три месяца.
 
Представьте себе, что попав в аварию, вы 1,5 года ждете денег на ремонт вашего авто. Виновник аварии в данном случае ни в чем не виноват – он, согласно закону, застраховал свою ответственность перед вами, оплатив при этом вовремя страховую премию Euroasig. Что делать? Может, страховка CASCO ускорит процесс получения денег? Да, ускорит: если вы застраховали CASCO в Euroasig, то получите деньги где-то через год (по условиям страхования – в течение 20 дней со дня предоставления всех документов). Все это зафиксировано в постановлении N31/12 НКФР.
 
А сколько других нарушений было удалено из официального акта Главным редактором? И какой еще бизнес ведет компания Euroasig, которая после получения страховых премий по 1,5 года прокручивает деньги, предназначенные пострадавшим?   
 
 Мы говорим о Euroasig, которая всеми мыслимыми и немыслимыми способами рвалась в полноправные члены Моторного бюро «Зеленая карта». Для этого страховой компании нужно предоставить в виде гарантии выполнения своих обязательств депозит в сумме 500 тыс. долл. США. Самонадеянность администрации Euroasig дошла до того, что средства для данного депозита были «одолжены» у неких фирм, которые до сих пор не могут продемонстрировать Генеральной прокуратуре источник происхождения денег. Только благодаря бдительности правоохранительных органов вхождение указанной компании в число тех, которые имеют право на выпуск и продажу зеленой карты, был остановлен.
 
Обо всех вышеперечисленных фактах, будучи «особо» приближенным к администрации Euroasig, г-н Штирбу знал еще до возбуждения уголовного дела Генеральной прокуратурой.
 
Г-н Штирбу! Мы понимаем, что за очень хорошие деньги можно забыть, для чего вы назначены на должность начальника Главного управления по надзору за страхованием. Но сейчас, после возбуждения уголовного дела, хотя бы для видимости работы и соответствия должности, нужно было бы «ударить в колокола» или хотя бы в маленький «колокольчик», чтобы известить рынок о проблемах Euroasig и хоть как-то отвести от себя подозрения.
 
Исходя из всего вышеизложенного, у нас появилось несколько вопросов: г-н Штирбу, вы оформите страховку CASCO в Euroasig? А на чем вы будете ездить 2 года, если, не дай бог, конечно, попадете в аварию, ответственность виновника за которую будет застрахована в Euroasig? Ах, мы забыли, г-н Главный редактор: неменяющаяся ставка взятки в 10 тыс. евро (меняться может только валюта и курс НБМ) позволит вам быстро купить новую машину, а образовавшуюся дыру в собственном бюджете можно будет покрыть сразу после очередной проверки.
 
Кстати, сейчас проводится проверка в компании Moldcargo… А там, видимо, большие проблемы, поскольку совсем недавно – 30 ноября – Моторное бюро вынесло решение о временном приостановлении действия лицензии Moldcargo на выпуск и продажу зеленой карты. Комментируя это событие на своем сайте, Moldcargo обвиняет Моторное бюро в том, что оно не предоставило компании достаточного времени для устранения всех нарушений, но не уточняет о каких нарушениях идет речь. Интересно, а что будет указано в последнем, финальном (после редактирования господином Штирбу) акте проверки НКФР?
 
Сейчас во всех СМИ пишут о судебном разбирательстве между Asito и Transelit. Мы тоже решили разобраться, что произошло, и как ситуация могла дорасти до такого масштаба. Отказ Transelit платить по произошедшему страховому случаю можно объяснить только тем, что всю ответственность в 15 млн леев по данному договору (это и есть сумма, определенная законодательством, на которую страховой брокер обязан застраховать свою ответственность в страховой компании) Transelit оставила на себе, не перестраховав хотя бы часть риска.
 
Страховую компанию можно понять (но не оправдать): очень большой соблазн оставить себе всю страховую премию, когда прецедента выплат по аналогичным полисам в Молдове еще не было. Но всю серьезность этой проблемы и то, чем может обернуться такое самоуверенное поведение очень маленькой и слабенькой компании, должна была предвидеть НКФР. Она обязана была на момент введения данного вида страхования изучить опыт, результаты и убыточность страхования «ответственности страховых посредников» в странах, где это давно практикуется.
 
И далее. Куда как ни в НКФР стекается вся информация обо всех страховых брокерах? Кто как ни НКФР проводит плановые проверки соблюдения законодательства молдавскими брокерами? Кто как ни НКФР лучше всех знает (и очень часто покрывает) все «изощренные» методы наших страховых посредников, использованные для максимизации своей прибыли?
 
Хотя бы для своих, внутренних расчетов, для определения вероятной убыточности данного вида страхования нужно было взять «европейскую» убыточность и умножить на поправочный коэффициент «изощренности» (в силу безнаказанности) молдавских брокеров.
 
Г-н Штирбу, попробуйте посчитать. Вам лучше всех известна величина поправочного коэффициента «изощренности».
 
И попробуйте предоставить эту информацию компании Transelit, чтобы она оценила по-новому (не на основании опубликованных Комиссией актов проверок страховых брокеров, отредактированных вами) риск, оставленный без перестрахования. Думаем, что в таком случае все мы будем наблюдать еще за одним судебным процессом, только уже между Transelit и В. Штирбу.
 
Как мы писали в прошлой статье, НКФР винит в вялотекущем развитии рынка страхования низкий уровень страховой культуры нашего населения. Но уровень страховой культуры – это не двигатель развития рынка, а его следствие. Отсюда вывод: в нашей стране страховой культуры ровно столько, сколько должно быть, насколько нам ее прививает НКФР.
 
Возможно, на некоторые вопросы нам ответит вице-председатель комиссии, отвечающий за сектор страхования, А. Герман? Собираетесь ли вы, уважаемый г-н Герман, привести деятельность на страховом рынке в соответствие с требованиями законодательства, и не пора ли установить кассовый аппарат в Генеральном управлении надзора за страхованиемНКФР, на рабочем столе г-на Штирбу?

Петр Грэдинарь